Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenie „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która w ramach korzystania z serwisu internetowego https://krywanfoto.pl podała lub zamierza podać Administratorowi swoje dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://krywanfoto.pl jest Piotr Krywan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krywan Foto Piotr Krywan z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brązowej 4/9, 70-781 Szczecin, NIP 955-213-58-66.
 3. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
  – tradycyjnej korespondencji,
  – korespondencji elektronicznej na adres email
  piotrkrywan@gmail.com
  – telefonicznie pod numerami telefonu +48 693 72 69 69.
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgodna na ich przetwarzanie, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w chwili wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej https://krywanfoto..pl/.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu.
 • Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz inne dane nieżądane przez Administratora ale dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów wskazanych w pkt II ppkt 2 Polityki Prywatności.
 3. Prawa Użytkownika
 4. Prawo do cofnięcie zgody – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonanie umowy łączącej Użytkownika i Administratora.
 5. Prawo do sprzeciwu i skargi – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego.
 6. Prawo do dostępu – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także otrzymania ich kopii.
 7. Prawo do bycia zapomnianym – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Odbiorcy danych
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane dla innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi księgowe, w zakresie niezbędnym do realizowania obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Okres przechowywania danych
 12. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres 3 lat od momentu zakończenia kontaktu lub realizacji umowy.
 13. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do czasu zgłoszenia przez niego sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownika są tratowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych, w tym innych Użytkowników.
 2. W celu zabezpieczenia danych osobowych, Administrator korzysta z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).