Każdy spacer składa się z wielu części i modułów, które można dodać lub modyfikować, w zależności od potrzeb Klienta.

Poniżej przedstawiam podstawowe części składowe typowego wirtualnego spaceru:

 • Panel ste­ro­wa­nia – jest to panel nawi­ga­cyjny wypo­sa­żony w kilka funk­cji poma­ga­ją­cych w nawi­ga­cji. Zawiera mię­dzy innymi narzę­dzie przy­bli­ża­nia i odda­la­nia widoku pano­ramy, przy­ci­ski nawi­ga­cyjne, przy­cisk zmiany  spo­sobu wyświe­tla­nia pano­ram,  zmiany trybu na peł­no­ekra­nowy itd.  Panel sterowania może być całkowicie przystosowany do potrzeb Klienta
 • Indy­wi­du­alny wygląd – każdy wirtualny spacerto indy­wi­du­alny  pro­jekt gra­ficzny, w którym możemy zmieniać nie tylko leyout, ale też można dodać dowolną ilość zdjęć, tekstów i może się składać z dowolnej ilości panoram
 • Menu główne – kla­syczny pasek menu, prze­no­szący do modu­łów zain­sta­lo­wa­nych w pro­jek­cie.  Z  jego pomocą możesz wyświe­tlać listę pano­ram, gale­rie, oraz inne dodatki w osob­nych oknach
 • Indeks pano­ram – jest to osobne okno lub roz­wi­jane menu poka­zu­jące wszyst­kie pano­ramy w for­mie listy. Można również dzielić panoramy w zależności od potrzeb ( na przykład mogą być wyświetlane panoramy dotyczące tylko parteru lub piętra)
 • Minia­tury pano­ram – jest to pasek z minia­tu­rami pano­ram i ich opi­sami. Może być wysu­wany lub umiesz­czony na stałe w oknie pre­zen­ta­cji. Za pomocą minia­tu­rek oglą­da­jący prze­nosi się do interesujących go miejsc
 • Aktu­al­no­ści i wyda­rze­nia – to osobne okno, w któ­rym można umiesz­czać dodat­kowe infor­ma­cje na temat aktu­al­nych wydarzeń
 • Dowolna mapa – jest do doda­tek wyświe­tla­jący mapę z nanie­sio­nymi na nią hot­spo­tami, prze­no­szą­cymi oglą­da­ją­cego w wybrane  miej­sca. Mapa zazwy­czaj dostar­czana jest przez zama­wia­ją­cego. Pełne jej opra­co­wa­nie należy do mnie
 • Plan sytu­acyjny – przed­sta­wia on roz­miesz­cze­nie — głow­nie pomiesz­czeń. Ma zasto­so­wa­nie  przy poru­sza­niu  się w pomiesz­cze­niach zamknię­tych. Plan wypo­sa­żony jest w radar
 • Mapa sate­li­tarna – Wirtualny spacer może współdziałać między innymi z mapą google. W standardzie zdjęcia są wykonywane z włączonym GPS
 • Kom­pas, radar  – jest to doda­tek pozwa­la­jący zorien­to­wać się oglą­da­ją­cemu pre­zen­ta­cje w jakim poło­że­niu znaj­duje się wobec innych punk­tów wycieczki. Może być umiesz­czony w oknie prezentacji, na mapie lub pla­nie sytu­acyj­nym
 • Lek­tor – jest to nagra­nie, opi­su­jące dane miej­sce lub obiekt, które  można odtwo­rzyć kli­ka­jąc kur­so­rem w odpo­wied­nią ikonę lub pozy­cję w menu głów­nym. Alter­na­tywa dla opi­sów tek­sto­wych. Lek­tor może być w kilku wer­sjach językowych
 • Tek­sty i opisy – opisy tek­stowe miejsc wyświe­tlane w osob­nych oknach. Okna są  dosto­so­wane gra­ficz­nie do całego motywu prezentacji
 • Języki obce – zmiana języka wyświe­tla­nia menu oraz opisów
 • Udźwię­ko­wie­nie pano­ram – doda­tek pozwa­la­jący na odtwa­rza­nie dźwięku. W pre­zen­ta­cji można umie­ścić dowolne pliki audio słu­żące jako tło dźwię­kowe. Mogą to być pod­kłady muzyczne lub dźwięki cha­rak­te­ry­styczne dla danego miejsca
 • Odtwa­rzacz pli­ków muzycz­nych – odtwa­rzacz zawie­ra­jący play­li­stę utwo­rów oraz panel starowania
 • Video – umiesz­cze­nie nagra­nia Video w oknie ani­ma­cji (zazwy­czaj przy­pi­sane danej pano­ra­mie). Może być odtwa­rzane przez klik­nię­cie na hot­spot lub na ikonę w panelu nawigacyjnym
 • Gale­ria Video – gale­ria pli­ków video (od 3 do 6 plików)
 • Moduł Auto­play  — jest to doda­tek umoż­li­wia­jący auto­ma­tyczne prze­miesz­cza­nie się pomię­dzy pano­ra­mami sfe­rycz­nymi. Dzięki temu pre­zen­ta­cja odtwa­rza się samo­ist­nie. Minu­sem zasto­so­wa­nia sys­temu jest utrata kon­troli nad pre­zen­ta­cją pod­czas dzia­ła­nia dodatku
 • Odno­śnik do konta Face­book lub innego por­talu spo­łecz­no­ścio­wego –  jest to umiesz­czona ikona lub ele­ment w menu, po klik­nię­ciu na który prze­no­simy się do konta na dowol­nym  por­talu społecznościowym
 • Poje­dyn­cze zdję­cia – możemy umie­ścić w pre­zen­ta­cji dowolne zdję­cie lub inną gra­fikę.  Można je wyświe­tlać  na kilka spo­so­bów: poprzez klik­nię­cie w hotp­sot, poprzez klik­nię­cie w ele­ment menu lub okna opi­so­wego lub z poziomu mapy lub planu sytu­acyj­nego. Zdję­cia wywo­łują się w osob­nym ska­lo­wa­nym oknie poje­dyn­czo. Pozwa­lają dokład­niej zapre­zen­to­wać dowolny ele­ment zamiesz­czony w panoramie.
 • Gale­ria zdjęć  (główna) – utwo­rzona gale­ria zdjęć w oknie głów­nym pre­zen­ta­cji. Gale­ria zazwy­czaj  umiesz­czona w głów­nym pasku menu.
 • Małe gale­rie zdjęć – gale­rie zdjęć wyświe­tlane np. po klik­nię­ciu na hot­spot.  Mogą wyświe­tlać  kilka dodat­ko­wych zdjęć cha­rak­te­ry­stycz­nych dla danego miej­sca. Mak­sy­mal­nie 10 fotografii
 • Szcze­gó­łowa oferta – doda­tek ten pole­cany szcze­gól­nie fir­mom  i insty­tu­cjom, które chciałby dro­bia­zgowo zapre­zen­to­wać w wir­tu­al­nym spa­ce­rze  swoją ofertę.  Doda­tek ten może zawie­rać także for­mu­larz kon­tak­towy. Dzięki umiesz­cze­niu szcze­gó­ło­wej oferty inter­nauta otrzy­muje moż­li­wość  nie tylko wir­tu­al­nego odwie­dze­nia firmy, ale także może zapo­znać się z tym co ma do zaofe­ro­wa­nia. W dodatku tym możemy zapre­zen­to­wać karty dań, listę usług, 0fertę han­dlową lub jaką­kol­wiek inną ofertę
 • Flary świetlne – bar­dzo cie­kawy doda­tek symu­lu­jący flary obiek­tywu. Pod­kre­śla silne  źró­dła świa­tła jak  słońce, żarówki, reflek­tory, lampy.  Doda­tek pod­kre­śla  prze­strzen­ność i realizm  panoram
 • Linki i odno­śniki – przy­pi­sa­nie dowol­nemu ele­men­towy w menu, lub w pano­ra­mie odno­śnika lub linku
 • Reklamy gra­ficzne – w oknie spa­ce­rów możemy umiesz­czać reklamy i  ani­mo­wane banery. Możemy w ten spo­sób pro­mo­wać lokalne firmy, insty­tu­cje, wyda­rze­nia itp. Banery mogą być ulo­ko­wane w dowol­nym miejscu
 • Foto­gra­fie giga­pi­xel – umiesz­cze­nie w oknie pre­zen­ta­cji foto­gra­fii / pano­ramy gigapikselowej